Deklaracja dostępności

§1. 

 1.  Centrum Kultury i Turystyki w Iłży zwane dalej CKiT zobowiązują się zapewnić dostępność
  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w
  sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
  1) www.ckit.ilza.pl
  2) www.turysta.ilza.pl
  3) www.zamek.ilza.pl
 2. Data publikacji stron internetowych:
  1) 31.01.2023r.
  2) 30.05.2022r.
  3) 08.05.2020r.
 3. Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  1) 01.02.2024r.
  2) 19.02.2024r.
  3) 26.02.2024r.
 4. Strony internetowe są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
  internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach internetowych
  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 5. Oświadczenie sporządzono dnia: 01.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie
  samooceny przeprowadzonej przez CKiT.

§2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 1. W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą
  kontaktową jest Małgorzatą Wójcik, malgorzata.wojcik@ckit.ilza.pl. Kontaktować można się
  także dzwoniąc na numer telefonu 48 616 91 81.
 2. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron
  internetowych administrowanych przez CKiT lub ich elementu. Można także zażądać
  udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez
  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji
  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę
  internetową (lub jej element) chodzi oraz sposób kontaktu.
 3. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego
  sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej
  informacji. CKiT zrealizują żądania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.
 4. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, CKiT niezwłocznie poinformuje o tym
  wnoszącego żądanie i zaproponują termin realizacji żądania.
 5. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, CKiT zaproponuje
  alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

 

§3. Dostępność architektoniczna
Dostępność wejścia

 1.  Budynki przy ul. Orła Białego 2, 27-100 Iłża
  1) Do budynków prowadzą dwa wejścia.
 • Wejście główne znajduje się od ul. Orła Białego 2 (Sala Widowiskowo-
  Kinowa). – Jest to wejście przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Drugie wejście znajduje się od strony Os. Staszica 13 do którego prowadzą dwa
  stopnie.

2) Wejście do budynków jest możliwe z psem asystującym, pies winien posiadaź wymagane oznazczenia i aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

2. Budynek w Jasieńcu Iłżeckim Górnym 79.

1)Do wejścia do budynku prowadzą schody.
2) Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym, pies winien posiadać wymagane
oznaczenia i aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

3. Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży położony przy ul. Podzamcze.

1) Na teren Zamku dolnego prowadzą trzy wejścia, przed którym znajdują się miejsca
parkingowe dla osób niepełnosprawnych:

 • Wejście od ul. Podzamcze – Do wejścia na teren zamku dolnego prowadzą
  schody.
 •  Wejście od ul. Św. Franciszka – Do wejścia prowadzi nie utwardzony szlak
  pieszy.
 • Wejście od ul. Kampanii Wrześniowej – Podjazd prowadzi na parking
  zlokalizowany na wzgórzu zamkowym.

2) W centralnym miejscu zamku dolnego znajduje się budynek kasowo-informacyjny z
którego prowadzi kamienna droga w kierunku dziedzińca górnego.
3) Ze względu na specyfikę Zamku w Iłży podczas zwiedzania osoby mogą napotkać
utrudnienia w postaci:

 • nierówności nawierzchni,
 • zejścia kamienne, o nierównych krawędziach, różnej wysokości.

4. Punkt Informacji Turystycznej / Izba Pamięci Bolesława Leśmiana. – Plac 11 listopada 2.

1) Przed wejścia do budynku znajduje się stopień.
2) Wejście do budynku jest możliwe z psem asystującym, pies winien posiadać wymagane
oznaczenia i aktualną książeczkę zdrowia z wymaganymi szczepieniami.

5. W obiektach administrowanych przez CKiT nie ma pętli indukcyjnej.
6. W obiektach administrowanych przez CKiT nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
7. CKiT na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
oraz asysty dla osób z niepełnosprawnościami. Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby
skorzystania z tłumacza języka migowego lub asysty na co najmniej 5 dni roboczych przed
planowaną wizytą, zostaną one zapewnione. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem
telefonu numer 48 616 31 08, poczty elektronicznej na adres ckit@ilza.pl. W przypadku braku
możliwości realizacji świadczenia, CKiT przekażą taką informację wraz z uzasadnieniem
osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną
formę realizacji przysługujących uprawnień.
8. Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, staramy się likwidować
bariery i udostępniać ofertę.

§ 4. Dane kontaktowe:


Koordynator ds. dostępności w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży:
Ewelina Kiepas
adres do korespondencji:
Centrum Kultury i Turystyki w Iłży
ul. Orła Białego 2, 27-100 Iłża
telefon: 48 616 31 08
e-mail: ewelina.kiepas@ckit.ilza.pl

PL
EN DE PL