Trwają prace na zamku w Iłży. Na jakim etapie jest projekt?

„Konserwacja i odtworzenie części murów zamku górnego w Iłży w zakresie niezbędnym dla zachowania i ustabilizowania konstrukcji zabytku” to zadanie, które jest realizowane na zamku w Iłży. Sprawdzamy postęp prac.

Przypomnijmy, że prowadzone prace mają na celu wzmocnienie, konserwację oraz uczytelnienie ruin zamku iłżeckiego, który stanowi najbardziej charakterystyczny punkt okolicy. Prace są dofinansowane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 550 tys. zł. oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało na ten cel 350 tys. Pozostałe koszty pokryte zostaną z budżetu gminy. Całkowity koszt prac to prawie 4 mln zł.

Przy okazji prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich w obiekcie zostaną wykonane  drewniane tarasy widokowe, będące samonośną konstrukcją, nieingerującą w tkankę zabytkową zamku. Powyższe działanie ma jeszcze bardziej uatrakcyjnić ruiny zamku i otworzyć szeroki widok na okolicę, a także działać pozytywnie na atrakcyjność miejsca pod względem turystycznym. Wszystkie podesty dla zwiedzających zostaną oświetlone za pomocą stylizowanych lamp LED z czujnikami ruchu.

Jak przebiegają prace? Dotychczas usunięto część szkodliwych, cementowych przemurowań oraz zwietrzałych i zerodowanych elementów kamiennych muru. Niestety, w czasie prac natknięto się na niespodziewane odkrycia, które komplikują dotychczasowe ustalenia i harmonogramy – m.in. całe północne lico muru zamkowego ok. 2004 r. zostało wtórnie wymurowane na bardzo mocnych zaprawach cementowych, o znacznej głębokości w strukturze muru, przez co ich usunięcie jest niezwykle praco- i czasochłonne.

W czasie prac dochodzi do wielu ciekawych odkryć o charakterze naukowym – m.in. w czasie koniecznych napraw sklepień, pod nadzorem archeologa wydobyto dużo elementów wyposażenia zamkowego oraz przedmiotów codziennego użytku, takich jak piece kaflowe, gliniane skorupy naczyń czy elementy metalowe. Odnaleziono również większe elementy detalu architektonicznego, takie jak kamienne łuki stanowiące relikty portali drzwiowych.

Zamek odsłania dalsze tajemnice – w części północnej muru obwodowego odnaleziono zasypaną wnękę z elementami drewnianymi, zaś w części zachodniej odkryto kolejną wnękę, której przeznaczenie nie zostało jeszcze rozpoznane. Wszystkie powyższe odkrycia są na bieżąco dokumentowane oraz badane.

Odnaleziony detal zamkowy po przeprowadzeniu prac zostanie złożony w lapidarium na terenie zamku celem pełnego zinwentaryzowania, co mamy nadzieję, uda się w roku 2022. Po inwentaryzacji i analizie historycznej będą podjęte próby jak najbardziej wiernego przywrócenia detalu w jego pierwotne miejsca.

Warto podkreślić, że w czasie prac jest kładziony nacisk na integralność historycznych oraz współczesnych technologii i materiałów – wszelakie nadmurowania czy także przemurowania są wykonywane z wapienia pozyskiwanego z lokalnych, iłżeckich złóż lub ewentualnie z luźnego kamienia pochodzącego z zamku, który nadaje się do ponownego użycia. Zastosowane zaprawy są maksymalnie dostosowywane do historycznych – wykonywane na bazie wapna dołowanego lub także sprawdzonego i uznanego w konserwacji zabytków wapna trasowego. Przy pracach murarskich zachowano oryginalną technologię budowy muru – opus emplectum.

Pomieszczenia oddane do użytku zostaną wyłożone ceglanymi posadzkami, wzorowanymi na odnalezionych na budowie płytkach ceglanych. Zachowana zostanie oryginalna posadzka, odnaleziona w jednym z pomieszczeń, jednakże ze względów konserwatorskich zostanie przykryta. Na dziedzińcu zamkowym zostanie odtworzony bruk w miejscu, w którym dawniej prowadzono badania archeologiczne. Zostanie również wykonana podziemna instalacja odprowadzająca wody opadowe poza obręb murów.

Trwają także prace projektowe nad przywróceniem dawnego ciągu komunikacyjnego do zamku, prowadzącego przez główną bramę zamkową, a także uatrakcyjnienia zamku dolnego poprzez wykonanie nowego zagospodarowania terenu.

Niedługo zostaną podjęte kolejne badania archeologiczne wewnątrz studni zamkowej.

PL
EN DE PL