Regulamin korzystania ze wzgórza
Zamku Biskupów Krakowskich

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem wzgórza Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży, zwanego dalej wzgórzem zamkowym jest Gmina Iłża z siedzibą w Iłży ul. Rynek 11.
 2. Zarządcą wzgórza zamkowego jest Centrum Kultury i Turystyki w Iłży, zwane dalej Centrum z siedzibą w Iłży ul. Orła Białego 2.
 3. Terenem wzgórza zamkowego jest działka nr 407.
 4. Na teren wzgórza zamkowego są trzy wejścia/wyjścia (oznaczone na mapie), przy których znajduje się niniejszy Regulamin:
 •  od ulicy Podzamcze;
 •  od ulicy Św. Franciszka;
 • od ulicy Kampanii Wrześniowej.
 1. Wzgórze zamkowe, którego zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną oraz naukową jest objęte ochroną konserwatorską ustanowioną poprzez wpisanie obiektu do Rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.
 2. Wzgórze zamkowe podlega ochronie prawnej zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich osób obecnych na terenie wzgórza zamkowego, bez względu na cel ich pobytu.
 4. Wejście na teren wzgórza zamkowego oznacza akceptację Regulaminu korzystania  ze wzgórza Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży.
 5. Na terenie wzgórza zamkowego obowiązuje ruch pieszy (za wyjątkiem osób ze szczególnymi potrzebami, służb oraz pojazdów mających zezwolenie zarządcy obiektu lub właściciela).

§ 2. Wzgórze Zamkowe

 1. Wzgórze zamkowe jest udostępniane zwiedzającym codziennie przez cały rok od godziny 06:00 do 22:00, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 oraz za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • odbywają się wydarzenia organizowane przez właściciela, zarządcę lub podmioty współpracujące;
 • prowadzone są prace konserwatorskie bądź organizacyjne – część wzgórza zamkowego może być wyłączona ze zwiedzania.
 1. W przypadku chęci zwiedzania wzgórza zamkowego z usługą przewodnika indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, konieczne jest wypełnienie pisemnego formularza dostępnego na stronie www.zamek.ilza.pl w zakładce wizyta/zwiedzanie z przewodnikiem, poprzez informacje telefoniczną 48 616 31 08 lub osobiście w siedzibie Centrum. Grupy posiadające wcześniejszą rezerwację będą obsługiwane poza kolejnością. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania, usługi przewodnika lub innej usługi, należy powiadomić Centrum w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia rezerwacji lub niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności  powodujących rezygnację z rezerwacji.
 2. Nie dopuszcza się nocnego zwiedzania wzgórza zamkowego bez pisemnej zgody Dyrektora Centrum bądź Burmistrza Iłży.
 3. Zwiedzanie wzgórza zamkowego jest zwolnione z opłat  z zastrzeżeniem §3 oraz za wyjątkiem wydarzeń organizowanych przez Centrum bądź Gminę Iłża.

§ 3. Zamek Górny

 1. Zwiedzanie zamku górnego zwanego dalej zamkiem jest odpłatne od wtorku do niedzieli, poniedziałki są zwolnione z opłat za wyjątkiem organizowanych wydarzeń oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Podstawą do wejścia na zamek jest posiadanie paragonu fiskalnego / biletu wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem albo  zaproszenia wydanego przez Dyrektora Centrum lub Burmistrza Iłży.
 3. Paragon fiskalny/bilet upoważnia wyłącznie do jednorazowego wejścia na zamek.
 4. Ostatnie wejście na zamek możliwe jest najpóźniej na 30 minut przed zamknięciem obiektu.
 5. Godziny otwarcia zamku reguluje Zarządzenie Burmistrza Iłży.
 6. Grupy zorganizowane nie mogą liczyć więcej niż 50-ciu zwiedzających.
 7. Zwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania kierunku zwiedzania.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa

 1. Poruszanie się po wzgórzu zamkowym wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Dzieci po obiekcie mogą poruszać się wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzic/opiekun prawny ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci/podopiecznych.
 3. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są do ścisłego nadzoru nad grupą
  w trakcie zwiedzania oraz do współpracy z przewodnikiem po zamku.
 4. Osoby wchodzące na teren wzgórza zamkowego oraz ich bagaż w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne (broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe) mogą zostać poddane kontroli przez pracowników agencji ochrony chroniących obiekt bądź przez pracowników Centrum posiadających imienne identyfikatory wydane przez Dyrektora Centrum.
 5. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników agencji ochrony lub pracowników Centrum posiadających imienne identyfikatory wydane przez Dyrektora Centrum.
 6. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłócającej porządek zwiedzania przez innych turystów, naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych będą wypraszane poza obiekt.
 7. Za uszkodzenie ciała i wypadki  wynikające z naruszenia Regulaminu odpowiedzialność ponosi zwiedzający na zasadach ogólnych .
 8. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione rzeczy na terenie wzgórza zamkowego.
 9. Zwiedzający zobowiązany jest do przestrzegania zasad p.poż., bhp. oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 10. Zwierzęta mogą być wprowadzane wyłącznie na smyczy oraz w kagańcu lub klatce. Opiekunowie swoich pupili są zobowiązani do usunięcia nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.
 11. Na wzgórzu zamkowym zabrania się:
 • wchodzenia i wspinania na mury oraz inne miejsca wyłączone z ruchu turystycznego ze względów bezpieczeństwa;
 • wynoszenia z terenu wzgórza jakichkolwiek elementów stanowiących lub mogących być elementem zabytkowej budowli;
 • wnoszenia broni, przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu lub zdrowiu;
 • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych poza wyznaczonymi punktami gastronomicznymi;
 • wnoszenia i spożywania narkotyków i innych środków odurzających;
 • zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się;
 • jeżdżenia na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach i użytkowania innych pojazdów jedno, i/lub wielokołowych w tym elektrycznych poza trasami do tego przeznaczonymi;
 • przebywania na obiekcie poza godzinami do tego przeznaczonymi;
 • wchodzenia do pomieszczeń nieprzeznaczonych do zwiedzania;
 • rozpalania ognisk, grilla poza miejscem do tego wyznaczonym;
 • dewastacji wzgórza zamkowego;
 • dotykania eksponatów;
 • poruszania się poza strefami do tego przeznaczonymi.
 1. Zezwolenia Dyrektora Centrum wymaga:
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług);
 • rozpalanie ognisk, grilla w miejscach do tego wyznaczonych;
 • używania instrumentów, sprzętu muzycznego i urządzeń nagłaśniających;
 • organizowanie uroczystości i ceremonii;
 • wykonywania filmów i fotografii przedstawiających architekturę zamku w celach komercyjnych;
 • organizowania zgromadzeń, akcji reklamowych, protestacyjnych, prezentacji multimedialnych, transparentów (banerów), symboli i emblematów z wyjątkiem polskich narodowych wewnątrz obiektu oraz na jego murach wewnątrz i na zewnątrz;
 • wjazd samochodów, motocykli, motorowerów, z wyłączeniem rowerków i wózków dziecięcych, oraz wózków inwalidzkich;
 • wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę wzgórza zamkowego w celach komercyjnych;
 • fotografowanie z użyciem maszyn i urządzeń latających (dron, balon, itp.) posiadających licencję.
 1. Zwiedzający zobowiązany jest do zgłaszania sytuacji niebezpiecznych, dewastacji itp. do pracowników Centrum lub bezpośrednio do służb.
 2. Zwiedzający jest zobowiązany poruszać się wyłącznie w wyznaczonych strefach.
 3. Na terenie wzgórza zamkowego występują przeszkody architektoniczne będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

§ 5. Fotografowanie i filmowanie na terenie wzgórza zamkowego

 1. Na terenie obiektu można nieodpłatnie fotografować i filmować wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych.
 2. Fotografowanie i filmowanie jest możliwe, o ile:
 • nie zakłóca ruchu turystycznego i nie przeszkadza zwiedzającym;
 • nie narusza konstrukcji murów;
 • nie wyrządza szkody innym zwiedzającym (fizycznej lub związanej z ochroną ich dóbr osobistych – a w szczególności wizerunku);
 • materiał fotograficzny lub filmowy nie może być wykorzystany do celów komercyjnych;
 • zabrania się stosowania w komnatach oraz wieży zamkowej lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów (podłogowych oraz ręcznych – tzw. ,,kijów’’ do selfie) oraz innych urządzeń.
 1. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych jest odpłatne na podstawie obowiązującego cennika i wymaga zgody zarządcy obiektu. Osoby zainteresowane winny złożyć wniosek na piśmie minimum 7 dni przed zaplanowanym działaniem lub przed wizytą w siedzibie zarządcy obiektu celem uzyskania ewentualnej zgody i przygotowania umowy.
 2. W przypadku komercyjnej publikacji w/w materiałów fotograficznych i filmowych obowiązkowe jest zamieszczenie przy nich informacji o brzmieniu: ,,Zamek Biskupów Krakowskich w Iłży’’.
 3. Zasady fotografowania i filmowania podczas wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie wzgórza zamkowego reguluje Regulamin danego wydarzenia.
 4. Centrum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.
 5. Wykorzystywanie wizerunku wzgórza zamkowego do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody właściciela.

Zabrania się wykorzystywania wykonanych fotografii lub materiałów filmowych do innych celów niż osobiste lub komercyjne. W przypadku naruszenia tego zakazu, osoba lub podmiot może dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 6. Monitoring wizyjny

1.W celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, teren wzgórza zamkowego jest częściowo objęty całodobowym monitoringiem wizyjnym.  Miejsca monitorowane oznaczone są tablicami informacyjnymi.

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych osobowych pochodzących z monitoringu jest Urząd Miejski w Iłży, reprezentowany przez Burmistrza Iłży z siedzibą przy ul. Rynek 11, 27-100 Iłża;
 • z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Iłży można skontaktować się pod numerem telefonu: 48 341 22 41 lub drogą elektroniczną na adres email: ilza@ilza.pl;
 • dane osobowe pochodzące z monitoringu wizyjnego będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia i wykorzystywane będą tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa;
 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit. c) i e) RODO oraz    9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych;
 • w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje również prawo dostępu do swoich danych osobowych;

 • w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§  7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się przed wejściem na wzgórze zamkowe , w wybranych miejscach na terenie obiektu oraz na stronie internetowej zamek.ilza.pl
 2. Skargi i wnioski dotyczące Regulaminu i funkcjonowania wzgórza zamkowego można zgłaszać w dni powszechne w godzinach 8.00 – 16.00
  w sekretariacie Centrum Kultury i Turystyki w Iłży.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Iłży.
PL
EN DE PL